آغازیان

با توجه به محتوای فصل آخر کتاب سال اول راهنمایی مطالبی را در مورد آغازیان دراین پست ذکر می کنیم:

ویژگی های مشترک آغازیان

معمولا تک سلولی هستند.

اکثرا فاقد تقارن ولی برخی دارای تقارن دوطرفی، شعاعی و یا کروی هستند.

یک یا چند هسته مشخص دارند

حرکت به وسیله تاژک، پاهای کاذب ، مژک و یا خود سلول صورت می گیرد.

تولید مثل غیر جنسی توسط تقسیم دوتایی ، چند تایی و یا از راه جوانه زدن صورت می گیرد.تولید مثل جنسی با اتصال(CONJUGATION) گامت ها یا هم جوشی(Fusion) انجام میشود.

انواع تغذیه

Holozoic: غذای خود را می بلعند

Saprophitic: استفاده از مواد حل شده در محیط

Holophitic: یا autotrophic از راه فتوسنتز

 

انواع  روش های زندگی

زندگی مستقل

همزیستی (symbiosis)

انگلی (Parasitic)- هر چند تعداد این گروه اندک است اما زیان آورترین بیماری  های انسانی را موجب می شوند. آغازیان               

/ 0 نظر / 52 بازدید